Belka
Środa, 20 Marca 2019   imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz na rok 2019

Data publikacji: 2018-12-17, Data modyfikacji: 2018-12-18
A A AWydrukDrukuj  
 
Wójt Gminy Zgierz informuje, że od 02 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2019 r. nastąpi nabór wniosków na finansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta na stanowiskach 3 i 4, w Urzędzie Gminy Zgierz mieszczącym się w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 4. Wniosek wraz z załącznikami może zostać przesłany w sposób tradycyjny na adres Urzędu Gminy Zgierz, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym bądź złożony za pośrednictwem platformy e-PUAP. Finansowaniu podlegają inwestycje związane z realizacją przedsięwzięć dotyczących usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Zgierz, polegające na: 1)  demontażu wyrobów zawierających azbest; 2)  przygotowaniu do transportu i transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia; 3)  unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych; 4)  odbieraniu wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych i składowanych. Warunkiem ubiegania się o finansowanie zadania, o którym mowa powyżej jest: 1)  złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym terminie; 2)  dołączenie do wniosku, o którym mowa w pkt 1 następujących dokumentów: kserokopia dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), nie dotyczy odbioru wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych i składowanych; oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; oświadczenie o zapoznaniu z treścią uchwały Nr XXXIII/455/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz na lata 2017-2020 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r.,  2158); oświadczenie o wyrażeniu zgody na umożliwienie upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Zgierz oraz firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji zadania polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest; kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, z wyjątkiem sytuacji kiedy prawo do dysponowania nieruchomością wynika z treści księgi wieczystej. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku oraz załączników przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby. Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wymaganymi dokumentami rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia do Urzędu Gminy Zgierz, aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na to zadanie na dany rok budżetowy w budżecie Gminy Zgierz. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad we wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, wniosek pozostanie bez rozpoznania. Wójt Gminy Zgierz przekaże pisemnie informacje Wnioskodawcy o zakwalifikowaniu jego wniosku do dofinansowania. Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wymaganymi dokumentami, które nie zostały zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu środków przewidzianych na ten cel, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru, po uprzedniej ich aktualizacji. W przypadku, gdy podmiotem składającym wniosek jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) i może być przyznana w oparciu o przepisy szczególne. Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352, 24.12.2013 r.) oraz Rozporządzenia Komisji (UE)  nr  717/2014  z dnia  27 czerwca 2014  r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45). Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz oraz wzór wniosku dostępne są na stronie  internetowej Urzędu Gminy Zgierz, w BIP w zakładce Środowisko i jego ochrona, Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest; w Urzędzie Gminy Zgierz w pokoju numer 1 oraz w Biurze Obsługi Klienta stanowisko 3 i 4. Więcej informacji można także uzyskać pod numerem telefonu: 42 716 25 15 wew. 101. Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów. Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości. Wnioski, które zostaną przed lub po wyznaczonym terminie złożone w Urzędzie Gminy Zgierz nie będą rozpatrywane. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 roku. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie finansowania na jego usunięcie. ogłoszenie o naborze na rok 2019 oświadczenie – informacja RODO oświadczenie Wniosek-o-demontaż-i-unieszkodliwienie-wyrobów-zawierających-azbest Artykuł Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz na rok 2019 pochodzi z serwisu Gmina Zgierz - Oficjalna strona internetowa.

Pełna treść wiadomości na: gminazgierz.pl/?p=9713
gminazgierz.pl, Źródło artykułu: gminazgierz.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat zgierski – powiat w województwie łódzkim z siedzibą w Zgierzu. W skład powiatu wchodzą gminy: Głowno, Ozorków, Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Parzęczew. Powierzchnia powiatu obejmuje 855,18 km².

  Atrakcje przyrodnicze stanowią: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, rezerwat jałowców „Ciosny”, Dąbrowa Grotnicka, Grądy nad Lindą, Grądy nad Moszczenicą, podziemne jezioro sprzed 130 tysięcy lat w okolicach Rogóźna, parki wiejskie oraz kąpieliska.

  Do zabytków zalicza się: kościoły (kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła z XVIII w. w Białej, kościół parafialny pw. św. Augustyna zz przełomu XV/XVI w. w Bratoszewicach, kościół parafialny pw. św. Szczepana zbudowany z 1752 r. i kościół parafialny pw. św. Wojciecha wzniesiony został w 2. poł. XVII w we wsi Koźle,Kościół parafialny pw. św. Wojciecha w z 2. poł. XVII w. w Niesułkowie czy Kościół parafialny pw. św. Marcin w Strykowie zbudowany w latach 1912-1925), stary dom drewniany w Woli Błędowej czy dom z 1840 r. w Kłębinach.

  Z racji swojego położenia (centrum Polski, skrzyżowanie dróg krajowych i autostrad) powiat stanowi interesujący region inwestycyjny. Obecnie działaja tu 4 podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Aleksandrowie Łódzkim, Ozorkowie, Strykowie (Tulipan Park Stryków, Panattoni Park Stryków, Diamond Park Stryków) i Zgierzu (kompleksy: Boruty i Rudunek).

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola